Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
NA SKRÓTY
Rekrutacja - LO dla Ósmoklasistów
Prezentacja - LO dla młodzieży
Klasa humanistyczno-prawna
Klasa przyrodnicza
Rekrutacja - LO dla Dorosłych
Prezentacja - LO dla dorosłych
Druki podań
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2021
Biblioteka
Dokumenty
Podręczniki 2021/2022
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Samorząd
Program Samorządu
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki 2021/2022
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
userów na stronie: 0
gości na stronie: 4


Deklaracja dostępności cyfrowej
!!!
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Warto czytać!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
!
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Zapraszamy!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij obrazek i zobacz więcej zdjęć

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Ważny, bo w jego finale obchodzić będziemy 70-lecie naszej szkoły, w czerwcu 2015 r. odbędzie się także Zjazd Absolwentów. Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą odbyło się w auli. Na inauguracji nowego roku szkolnego 2014/2015 oprócz uczniów, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice oraz zaproszeni goście: Pan Sebastian Dereń, Sekretarz Powiatu i Pani Agata Witkowska - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Pani dyrektor, Wanda Adamczyk, życzyła wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania wiedzy i umiejętności. Pan Sebastian Dereń mówił o przyszłości szkoły, o tym co już osiągnęła i co przed nią - padły ważne sowa, na które czekaliśmy. Sekwencję przemówień zakończył Eryk Fedyniak, Przewodniczący Szkolnego Samorządu, który m.in. życzył uczniom klas pierwszych (LO i Gimnazjum Dwujęzycznego) , by znaleźli w Zespole Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego to wszystko, co on znalazł: "wiedzę, przyjaźń, inspirację, a także swój drugi dom".
Następnie odbyły się spotkania klas z wychowawcami i otrzęsiny. Powodzenia gimnazjaliści i licealiści! Jesteśmy po Waszej stronie!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców, absolwentów na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015, które odbędzie się
1 września 2014 r. o godz. 9:00 w auli szkoły.

Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny zostanie odprawiona w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 1 września 2014 r. o godz. 8:00.

Szczególny charakter tego dnia podkreślmy uroczystym strojem galowym!
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

WUP„Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja". Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL 2007-2013

Cel projektu
Objęcie wsparciem stypendialnym 246 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości kształcenia w regionie. Projekt ma charakter systemowy i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Działania prowadzone w ramach projektu
W ramach projektu przyznawane będą stypendia uczniom szczególnie uzdolnionym, zwłaszcza w kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Stypendia mają charakter motywacyjny i wypłacane będą w systemie miesięcznym, w wysokości nie wyższej niż 600,00 zł. Okres wsparcia obejmuje cały rok szkolny. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą uczniowie pełnoletni. W przypadku ucznia niepełnoletniego, wniosek przedkłada rodzic lub opiekun prawny. W projekt zaangażowani zostaną również opiekunowie stypendystów - nauczyciele i wychowawcy.

Stypendium przyznawane będzie w oparciu o następujące kryteria:
- średnia ocen (min. 4,75),
- status materialny (1078 zł netto/os. w rodzinie a w przypadku osoby niepełnosprawnej 1246 zł netto/os.),
- indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia, który monitorowany będzie przez cały rok szkolny,
- miejsce zameldowania (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących
z obszarów wiejskich oraz miejskich do 25 tys. mieszkańców).

Działaniem wzmacniającym potencjał uzdolnionej młodzieży w kontekście określania swoich celów edukacyjno - zawodowych będą warsztaty doradcze "Ster na cel", prowadzone przez doświadczonych doradców zawodowych. Celem warsztatów będzie pomoc w ukierunkowaniu i wskazaniu uczniom możliwości wyboru ścieżki edukacyjno - zawodowej. Uczestnikami warsztatów będą uczniowie II i III klas gimnazjalnych oraz I klas szkół średnich, wykazujący się wysokimi wynikami w nauce, pochodzący z terenów wiejskich lub o niskim statusie materialnym. Docelowo wsparciem objętych zostanie 20 stypendystów projektu. Udział rodziców/opiekunów prawnych pozwoli na zrozumienie roli doradztwa w rozwoju zawodowym ich dzieci. Warsztaty prowadzone będą weekendowo w formie wyjazdowej, a terminy zajęć dostosowane zostaną do organizacji roku szkolnego. Warsztaty organizowane będą dla grup 10 osobowych + 10 opiekunów, dwa razy w roku szkolnym. Dla uczestników zapewniony zostanie bezpłatny dojazd i nocleg.

Uczestnicy projektu
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w których edukacja zakończona jest egzaminem maturalnym) - z wyłączeniem szkół dla dorosłych - łącznie 123 osoby w roku szkolnym 2014/2015.

Uwaga!
Wnioski stypendialne wraz z załącznikami, należy składać w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, do dnia 22 września 2014 r., do godz. 15.30.
Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków stypendialnych można uzyskać w biurze projektu pod numerami telefonów (91) 42 56 152, (91) 42 56 177, bądź pisząc na adres: stypendia@wup.pl.

Więcej informacji tutaj.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".
W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników upływa z dniem 3 września 2014 r. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników po upływie terminu, z zastrzeżeniem, że będzie on złożony w okresie 3 dni roboczych przed ostatecznym terminem złożenia stosownego, zbiorowego zestawienia do właściwego kuratora oświaty.
Wszystkie niezbędne dokumenty znajdziecie tutaj: wyprawka szkolna 2014.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

! Urząd Miejski w Sławnie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne na podstawie przepisów Rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 ze zmianami) oraz Uchwały Nr LI/340/2006r. Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 maja 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sławna.
Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia
- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych /podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych/,
- słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia 24 roku życia, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia /słuchacza/ uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 456 zł netto.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o wyżej wymienione stypendium szkolne mogą pobierać wnioski od 25 sierpnia 2014 r w Urzędzie Miejskim w Sławnie, pokój nr 47 w godzinach pracy Urzędu.

Informację można również uzyskać pod numerem (59) 810-00-61.
Termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa z dniem 15 września 2014 r włącznie.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

! w imieniu Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka, publikujemy list skierowany do uczniów z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2014/2015.
List Rzecznika Praw Dziecka.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Początek drogi
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
1
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
EGZAMINY POPRAWKOWE - MATURA 2014
26 sierpnia 2014 r. (wtorek) - egz. pisemny z języka polskiego i matematyki - początek godz. 9.00.
26 sierpnia 2014 r. (wtorek) - egz. ustny z języka angielskiego - początek godz. 13.00.

EGZAMINY POPRAWKOWE - LICEUM
25 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) - egz. z geografii - początek godz. 9.00.
26 sierpnia 2014 r. (wtorek) - egz. z języka angielskiego - początek godz. 10.00.
napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Wioleta Grzebień - Sekretariat LO |

!

W dniach 14-21 czerwca 2014 r. odbyło się piąte spotkanie uczniów Zespołu Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie i Gimnazjum Ernestinum w Rinteln w miejscu pamięci, byłym obozie zagłady, dzisiaj Muzeum Stutthof.
Spotkanie w tak szczególnym muzeum, tworzy szczególną atmosferę do przekazania wiedzy o polskiej historii, kształtowania postaw i refleksji, upamiętnienia oraz uczczenia ofiar ludobójstwa.
Uczniowie obu szkół w czasie czterodniowego pobytu na terenie byłego obozu zagłady nie tylko zwiedzali obóz z przewodnikiem, lecz również sami opracowywali w grupach materiały archiwalne dotyczące powstania obozu, życia obozowego, eksterminacji więźniów, marszy śmierci i prezentowali je swoim kolegom. Dzięki reprodukcjom oryginalnych dokumentów, autentycznych relacji byłych więźniów, dokumentów osobowych i zdjęć uczniowie mieli możliwość poznania losów więzionych ludzi, przyczyn osadzenia w obozie, życiorysów oprawców, więźniów funkcyjnych a także dyskusji na temat funkcjonowania KL Stutthof oraz jego miejsca w hitlerowskim systemie zagłady. Pobyt w miejscu pamięci pozwala na poznanie historii nie tylko za pomocą suchych faktów, danych statystycznych lecz za pomocą relacji ludzi, którzy brali w nich udział i mogą o tym opowiedzieć.
- Udział w wymianie był dla mnie bardzo istotnym doświadczeniem - mówi uczestnik wymiany, uczeń klasy 2b Piotr Dwulit - Pobyt w Muzeum Stutthof w Sztutowie pomógł nam, uczniom, zbudować prawdziwy obraz tego, jak wyglądało życie w obozie. Różne rodzaje aktywności takie, jak odczytywanie reprodukcji akt, projekcje filmów dokumentalnych stały się przyczynkiem wielu tematów rozmów i źródłem refleksji. Najważniejsze jest to, że oprócz lepszego spojrzenia na tamte, mamy materiał do dyskusji, a z ważnych lekcji historii obozu usiłujemy wyciągnąć wnioski.
Spotkanie zostało dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
Dominika Maj

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Rozmiar: 68191 bajtów
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [archiwum newsów | dodaj news]
!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
SP nr 2 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
SP w Sławsku
SP w Warszkowie
SP w Jarosławcu
SP w Malechowie
SP w St. Jarosławiu
SP we Wrześnicy
SP w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
działy artykułów
działy newsów
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2