Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
NA SKRÓTY
Zasady rekrutacji do I LO dla Dorosłych w Sławnie
Druki podań
Strona główna
Linki
Forum
Ogłoszenia
Pobierz pliki
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2020
Biblioteka
Dokumenty
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Zajęcia dodatkowe
Podręczniki 2019/2020
Samorząd
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Patron
Historia
POW
Konkurs teatralny
Rinteln
Parnas
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki 2019/2020
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Informacje o LO prosto do skrzynki pocztowej!

kliknij "enter"
userów na stronie: 0
gości na stronie: 4

Regulamin Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie
w Zespole Szkół w Sławnie im. J. H. DąbrowskiegoI. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Rada Rodziców, zwana dalej "Radą" reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
 2. Kadencja Rady trwa rok.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco - doradczy.

II. Wybory do Rady

§ 4

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
 3. Rada Oddziałowa powinna liczyć od 3 do 5 osób. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice / prawni opiekunowie uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic / prawny opiekun.

§ 5

Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza 3-osobowa Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

§ 6

Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 7

 1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
 2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

§ 8

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III. Władze Rady

§ 9

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 10

Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 11

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 12

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
  1) realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
  2) gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 2. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

IV. Posiedzenia Rady

§ 13

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 - dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 14

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczany jest także na stronie internetowej szkoły.
 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 15

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał

§ 16

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady przez nią przyjęty, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 17

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 18

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 19

 1. Członkowie Rady mają prawo:
  1) Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
  2) Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.
  3) Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
 2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

VII. Fundusze Rady

§ 20

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 21

Zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada na bieżąco w zależności od dochodów.

§ 22

 1. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o środki z funduszu Rady mogą składać:
  1) Dyrektor
  2) Rada Pedagogiczna
  3) Samorząd Uczniowski
  4) Rady Oddziałowe.
 2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się składanie wniosków ustnych.

§ 23

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego / zastępcę przewodniczącego i skarbnika.
 3. O wydatkowaniu informuje skarbnik na najbliższym zebraniu Rady.

§ 24

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Regulamin został przyjęty na zebraniu Rady Rodziców w dniu 15 czerwca 2009 r.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.[przejdź do strony głównej]

!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
Gimnazjum Miejskie
SP nr 1 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
ZS w Sławsku
ZS w Jarosławcu
Gim. w Malechowie
ZS w St. Jarosławiu
ZS we Wrześnicy
ZS w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
Rozmiar: 5792 bajtów
Tytuł "Szkoła z klasą"
październik 2004

Zobacz stronę konkursu
I miejsce w Polsce
październik 2005

www.edukator.org.pl
Wyróznienie 2007
działy artykułów
działy newsów
Jarosław Strześni...
Dominika Maj, Ein...
Jarosław Strześni...
E. Bartosiak, D. ...
Jolanta Suchańska...
Irena Rogowska, W...
Dominika Maj, Mis...
Michalina Kapelan...
Orszak Trzech Króli
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2