Statut PDF Drukuj Email
STATUT
Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie

z dnia 30 stycznia 2001 (jednolity tekst obejmujący zmiany z dnia 21 lutego 2002)


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie - dalej zwana "Stowarzyszeniem''.
 2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana sądownie posiada osobowość prawną.
§ 2

Stowarzyszenie działa na terenie miasta Sławna.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Liceum Ogólnokształcące im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie ul. Cieszkowskiego nr 4.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. kultywowanie pamięci i tradycji szkoły,
 2. nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów szkoły,
 3. promowanie działalności i osiągnięć szkoły oraz pracy i życia jej absolwentów,
 4. wspieranie bieżącej działalności szkoły.
§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 1. organizowanie spotkań i zjazdów koleżeńskich,
 2. współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
 3. gromadzenie i aktualizowanie informacji o absolwentach oraz ich losach,
 4. prowadzenie działalności publikacyjno - informacyjnej.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia


§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.
§ 7
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski lub cudzoziemiec, który ukończył Liceum Ogólnokształcące w Sławnie i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Członkiem wspierającym może być również osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która deklaruje na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój i działalność Stowarzyszenia.
§ 8

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

§ 9


Nadanie tytułu członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§ 10


Każdy członek zwyczajny posiada:
 1. czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia,
 2. prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
 3. prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
§ 11

Członek zwyczajny jest zobowiązany:
 1. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,
 2. przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 12

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i posiadają głos doradczy we władzach Stowarzyszenia.

§ 13

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
 1. rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,
 2. śmierci członka,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z płaceniem składek,
 4. wykluczenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu lub nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 5. decyzje określone w ust.l pkt.3 i 4 podejmuje zarząd,
 6. o decyzji wymienionej w pkt.3 i 4 Zarząd powiadamia członka, który w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji może się odwołać do Walnego Zebrania lub Zebrania Delegatów.
Rozdział IV
Struktura Organizacyjna


§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebrania Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.
Komentarze (0)Add Comment

Napisz komentarz
pomniejsz | powiększ obszar

busy
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma